регион

ДЕВЕТАШКО ПЛАТО​

Деветашкото плато е карстово плато разположено в Северна България, в Предбалкана северозападно от град Ловеч.

На северозапад платото оформя ръб над река Осъм, която служи за граница.

От север границата преминава през землищата на селата Александрово и Кравуна, като на изток от Кравуна върви в южна и западна посока през землищата на Горско Сливово и Кърпачево.

От запад тя върви първоначално в посока успоредно на пътя Йоглав-Тепава. Оттам продължава на североизток до Деветаки, където отново върви в южна посока и описва отворена на юг дъга.

Основната скала тук е от варовици, като се наблюдават почти всички видове повърхностни и подземни проявления на карста – въртопи, валози, карстови блата, пропасти и пещери. Тук са едни от най-големите пещери и пещерни комплекси в България. Горите заемат 1/3 от територията на Деветашкото плато, а останалата част са предимно открити пространства.